Foto hus och cykelväg

Detaljplanering

Planbeställning
Kommunstyrelsen tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att en beställning av planer finns i Alingsås kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för en övergripande planbeställning med detaljplaner som är av strategisk betydelse för tillväxtprogrammets genomförande, översiktsplan, planprogram m.m.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om vilka övriga planer som samhällsbyggnadskontoret ska arbeta med och gör en prioritering mellan dessa. I beslutet ingår att ange i vilka planarbeten som nämnden vill ta beslut om hur samråds- och granskningförslagen ska se ut. I planarbeten som inte är av betydande intresse kan samhällsbyggnadskontoret själva skicka ut planförslag på remiss. "Pågående detaljplaner" hittar du i vänstermenyn.

Planer som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse antas av samhällsbyggnadsnämnden, övriga planer förs till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen ger sedan markägaren rätt att få bygglov enligt planen under den s.k. genomförandetiden. Ett urval av de detaljplaner som antagits från 2006 och framåt hittar du under "Gällande planer" i vänstermenyn. I högermenyn kan du via en karta hitta samtliga gällande detaljplaner i kommunen. För tolkning av planbestämmelser, kontakta Bygglovavdelningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planprioritering en eller två gånger per år och listan innehåller de detaljplaner som ska prioriteras i Alingsås under kommande år.

Plan- och bygglagen
Hur den fysiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i Plan- och bygglagen, PBL. Där finns bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas, om krav på byggnader m.m. Där anges också hur samråds- och granskningsskedena ska gå till för att du som är intresserad ska kunna lämna synpunkter på planförslagen.

Ansökan om ny detaljplan eller ändring av en gällande detaljplan
Vill du ansöka om planläggning eller planändring finns en särskild ansökningsblankett för "Planbesked" som du kan fylla i och skicka till Samhällsbyggnadskontoret (se vänstermenyn "Självservice - e-tjänster och blanketter"). Samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning till planansökan inom fyra månader, från det att samhällsbyggnadskontoret fått in en komplett ansökan.

Avgift för planbesked
En avgift tas ut i samband med en ansökan om planbesked. Avgiften har kommunfullmäktige fastställt i Plan- och bygglovstaxan.

Avgift för upprättande av detaljplan
Vid positivt planbesked kommer kommunen teckna ett planavtal med exploatören innan planarbetet kan påbörjas. Kostnaden för planarbetet baseras på en avgift som kommunfullmäktige fastställt i Plan- och bygglovstaxan.

Tillhörande information