Verksamheter vid G:a Vänersborgsvägen

Planen innebär ändrad användning från bilservice till handel samt en utökning av byggrätten.

Planen möjliggör att befintlig handel med elektronik och vitvaror kan få permanent bygglov. En viss utbyggnad kan också ske. Planområdet ligger direkt sydväst om Nolbyplan i Alingsås stad.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 18 december 2012 § 181 antagit "Ändring av detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Gamla Vänersborgsvägen 9"

Planen vann laga kraft 9 januari 2013.