Verksamheter m.m. vid Rubingatan samt ändring

Detaljplanen möjliggör bostäder, kontor, vårdverksamhet, förskola och livsmedelshandel samt handel med skrymmande varor.

Planområdet ligger mellan stadsdelarna Hedvigsberg, Kavlås och Stadsskogen, 2 km sydväst om Alingsås stadskärna.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 11 februari 2013 § 10 antagit "Detaljplan för Alingsås, Verksamheter m.m. vid Rubingatan".

Detaljplanen vann laga kraft den 15 mars 2013.

Den 23 november antog Samhällsbyggnadsnänden "Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Rubingatan 1" Ändringen vann lagakraft 23 december 2013.

Antagandehandlingarna finns att ladda ner i pdf-format, se nedan.