Vändspår vid Alingsås station

Antagande Detaljplan för Alingsås, Vändspår vid Alingsås station

Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den  17 oktober 2016, §175 , antagit ”Detaljplan för Alingsås, Vändspår vid Alingsås station”.

Detaljplanen vann lagakraft 9 november 2016.

Planområdet ligger vid Alingsås station och är en del av Västra Stambanan. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att anlägga en ny plattform och ett nytt spår vid Alingsås järnvägsstation för att pendeltågen ska kunna trafikera mittplattformen och inte behöv korsa övriga spår. Syftet är också att möjliggöra för teknik- och serviceanläggningar och bullerskyddsskärmar på angränsande fastigheter samt parkering som anpassas till bebyggelsen på Västra Långgatan. Till sist syftar detaljplanen också till att uppföra bullerskyddsskärmar och skydda den kulturhistoriskt värdefulla stenvalvsbron samtidigt som den tillåts förstärkas. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan.

Av de privata fastigheterna i området berörs delar av Nolby 37:3, Nolby 37:2, Centrum 1:31, Bladet 3 och Bladet 5. Fastighetsägare som vill ha goda relationer bör vidarebefordra denna skrivelse till eventuella bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och arrendatorer. Planläggningen sker enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.