karta
Planområdet

Tillbyggnader vid Skårsv 112 mfl

Planförslaget möjliggör tillbyggnad med torn som överstiger den generellt tillåtna högsta byggnadshöjden 5 meter.

Tornets fasad får inte vara högre än 7 meter över mark och tornets area får inte vara större än 15 kvm. Den största sammanlagda byggnadsarean utökas inte utan är fortfarande 200 kvm per fastighet.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan.  

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 13 juni 2016 § 98 antagit "Ändring av detaljplan för Alingsås, Tillbyggnader vid Skårsvägen 112 m.fl. (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden)

Detaljplanen har vunnit lagakraft den 19 juli 2016