Marknivåer vid Stadsskogens västersluttning

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås antog den 13 juni 2016, § 96
"Ändring av detaljplan för Alingsås, Marknivåer vid Stadsskogens västersluttning".

Detaljplanen vann lagakraft 18 juli 2016.

Planområdet ligger i Stadsskogen och består av delar av kvarteren Ulvakleven, Älvadansen, Bergsslänten och Lindekullen.

Detaljplaneändringen innebär ett tillägg till detaljplanen Dp 155 (lagakraftvunnen 2010-06-29). Planändringen syftar till att pröva exploatering enligt sett behov från Samhällsbyggnadskontoret att möjliggöra större ändringar av marknivåer än vad som tillåts i gällande detaljplan.

Antagandehandlingarna består av "Tillägg nr 2 till plankarta" och Tillägg nr 2 till planbeskrivning".

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov alt. tfn till kommunens växel 0322-61 60 00 och fråga efter Bygglovsavdelningen.