Läktaren på Mjörnvallen
Befintlig läktare på Mjörnvallen

Läktar- och hallbyggnad på Mjörnvallen

Detaljplanen möjliggör en ny läktare plus att utrymmena under utvidgas till en långsträckt hallbyggnad.

Samhällsbyggnadsnämden i Alingsås har den 20 oktober 2014 § 124 antagit "Ändring av detaljplan för Alingsås, Läktar- och hallbyggnad på Mjörnvallen" 

Planen vann laga kraft 19 november 2014.

Mjörnvallen ligger ca 1,5 km väster om Alingsås stadskärna. När gällande detaljplan antogs 1998 var det inte aktuellt med någon hallbyggnad och byggrätten har därför utökats.

Antagandehandlingarna finns att ladda ner nedtill på denna sida.