Utsnitt ur plankarta för Hagavägen

Handel vid Hagavägen

Syftet med planen är att ge butiken vid Hagavägen (Willys) möjlighet att bygga ut.

Planområdet ligger vid korsningen Nyebrogatan och Rektorsgatan norr om Alingsås centrum.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 23 oktober 2012 § 147 antagit "Detaljplan för Alingsås, Handel vid Hagavägen"

Detaljplanen vann laga kraft 15 november 2012.

Antagandehandlingarna finns att ladda ner nedtill på sidan och består av en plankarta (den juridiskt bindande handlingen) samt för att underlätta förståelsen också en illustrationskarta och en plan­beskriv­ning.