Fritidshem Ängabo

Planen möjligör permanent bygglov för fritidshem.

Planändringen kommer att ge möjlighet att bygga alla slag av skolor och lokaler som har samma funktionella betingelser, inklusive befintligt fritidshem. 

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 17 juni 2013 §98 antagit "´Tillägg till ändring av Detaljplan för Alingsås, Del av Ängabo centrum DP 30 (Fritidshm vid Gråbovägen 29)"
Detaljplanen vann lagakraft 12 juli 2013.

Antagandehandlingarna finns att ladda ner längre ner på denna sida.