Förskola vid Ingareds Skolgata

Planområdet ligger i Ingared och detaljplanen medger byggrätt för bostäder/vård/skola. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. och kommunen har bedömt att förslaget inte ger betydande miljöpåverkan.

Byggnadsnämnden i Alingsås har den 4 maj 2010 §89 antagit "Detaljplan för Ingared, Förskola vid Ingareds Skolgata"

Detaljplanen vann lagakraft 4 juni 2010.