Fastighetsindelning vid Färgaregatan 9

Ändring av detaljplan för Alingsås, fastighetsindelning vid Färgaregatan.

Planområdet ligger i Alingsås stad i kvarteret Kronan, intill Stora torget. Detaljplaneändringen innebär ett tillägg till detaljplanen Dp A455 (fastställd 1981-05-08). Det syftar till att möjliggöra inlösen av privatägd mark i enlighet med gällande detaljplan från 1981 genom att upphäva en administrativ bestämmelse om fastighetsindelning (tidigare kallad tomtindelning). 

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås antog den 24 augusti 2015 § 97 "Ändring av detaljplan för Alingsås, fastighetsindelning vid Färgare gatan 9".

Detaljplanen vann lagakraft den 23 september 2015.

Detaljplaneändringen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att ändringen inte ger en betydande miljöpåverkan. Av de privata fastigheterna i området berörs Kronan 4.