cirkulationsplats mellan Keramikgatan, Syrengatan och Kvatsgatan

Bussgata vid Keramikgatan

Planområdet ligger i Tegelbruket i nordvästra Alingsås.

Med planen avses att skapa en cirkulationsplats i korsningen Keramikgatan, Syrengatan och Kvartsgatan. Tillfart till Keramikgatan sker via Kungälvsvägen           (väg 180). 

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 15 november 2011 §166 antagit "Detaljplan för Alingsås, Bussgata vid Keramikgatan"

Detaljplanen vann lagakraft 16 december 2011.