Bostäder vid Timmermansvägen

Planområdet ligger inom Alingsås tätort i stadsdelen Gråbo, omedelbart väster om Ängaboskolan.

Syftet med planen är att skapa en utökad byggrätt för småhusbebyggel­se i förhållande till gällande detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 9 augusti 2011 §102 antagit "Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Timmermansvägen"

Detaljplanen vann lagakraft 6 september 2011