Bostäder vid Rubingatan 1

Ändringen innebär att även vanliga bostäder tillåts där detaljplanen förut angav äldreboende.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 23 november 2015 § 162 antagit "Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Rubingatan 1"

Detaljplanen vann laga kraft 23 december 2015.

Ursprungligen planerades äldreboende på fastigheten Kristallen 1 men nu är vanliga bostäder aktuella.

Antagandehandlingar för ändringen samt den underliggande detaljplanen kan laddas ner nedtill på denna sida.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov alt. tfn till kommunens växel 0322-61 60 00 och fråga efter Bygglovsavdelningen.