Bostäder vid Rektorsgatan 1-7

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Rektorsgatan 1-7

Detaljplanen möjliggör för cirka 54 bostäder i tre flerbostadshus samt en gemensamhetslokal som även innehåller 3 mindre bostäder. Planområdet ligger utmed Rektorsgatan intill Alströmergymnasiet, ca 800 meter norr om Alingsås centrum.

Detaljplanen vann laga kraft 20 november 2017.

Antagandehandlingarna består av Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning. Handlingar och utredningar finns tillgängliga nedan.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov alt. tfn till kommunens växel 0322-61 60 00 och fråga efter Bygglovsavdelningen.