Bostäder vid Ragnehillsgatan

Planen möjliggör att två villor kan uppföras på f.d. naturmark samt att en tomt kan styckas av.

Planområdet ligger strax norr om korsningen mellan Hedvigsbergs- och Göteborgsvägen.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 13 december 2011 § 183 antagit "Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Ragnehillsgatan"

Planen vann laga kraft 31 januari 2013.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov alt. tfn till kommunens växel 0322-61 60 00 och fråga efter Bygglovsavdelningen.