Bostäder vid Plangatan 1-6 och 8

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Plangatan 1-6 och 8

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 2018-08-27, § 125, antagit           " Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Plangatan 1-6 och 8".

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av befintliga trevånings bostadshus med en indragen takvåning, utbyggnad av balkonger samt uppförande av gårdshus för cyklar, förråd och sopsortering.

 Detaljplanen vann laga kraft den 2018-09-27.