Bostäder vid Östra Ringgatan

Meddelande

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 12 december 2016 Dnr 2015.150 SBN § 209 antagit "Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Bergakungsgatan"

Detaljplanen vann lagakraft 18 februari 2019 efter att den varit överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.