Bostäder vid Norsesundsvägen, Ingared

Planområdet ligger ca 300 m nordväst om Ingareds centrum och möjliggör att 13 nya villor kan byggas.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 26 april 2011 § 52 antagit "Detaljplan för Ingared, Bostäder vid Norsesundsvägen"

Detaljplanen vann laga kraft 3 juni 2011.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov alt. tfn till kommunens växel 0322-61 60 00 och fråga efter Bygglovsavdelningen.