Parkeringsgarage vid Lövskogsgatan där ny bebyggelse tillåts.

Bostäder vid Lövskogsgatan

Detaljplan för Alingsås, bostäder vid Lövskogsgatan

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 25 Augusti 2014, §90 , antagit ”Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Lövskogsgatan”.

Detaljplanen vann lagakraft 22 september 2014.

Planområdet ligger i stadsdelen Noltorp, ca 1 km nordväst om Alingsås stadskärna. Förslaget ger möjlighet att bygga 20-25 lägenheter på befintligt P-däck vid Lövskogsgatan. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-61 60 00 och fråga efter Bygglovsavdelningen.