Bostäder vid Knektegårdsgatan, Kv Brogården
Bostäder vid Knektegårdsgatan, Kv Brogården

Bostäder vid Knektegårdsgatan

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Knektegårdsgatan, antagande(proj.nummer 23207, SBN 2016.274 211)

Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 12 december 2016, § 208, antagit:

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Knektegårdsgatan”.

Detaljplanen vann laga kraft 4 januari 2017.

Planområdet ligger i bostadsområdet Brogården, ca 1 km nordost om stadskärnan. Den sammanlagda ytan för planområdet är ca 3,0 ha där båda nybyggnad planeras samt en tillbyggnad för den befintliga förskolan. Förslaget innehåller ca 200 bostad, möjlighet till kontorslokal, handel på bottenplan och utökad förskola. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan.

Alingsåshem är enda markägaren utöver Alingsås kommun inom planområdet. Fastighetsägare har ansvar för att informera eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och arrendatorer genom att vidarebefordra denna skrivelse.