Bostäder vid Klintens väg

Planen innehåller nya villatomter och området ligger drygt 1 km söder om Alingsås stadskärna vid Klintens väg och Gråbergsvägen.

Sammanlagt 21 nya friliggande enbostadshus kan uppföras. 

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden 2004-01-14 §250

Detaljplanen antogs 2007-05-13 då den varit överklagad.