Utsnitt illustrationskarta Kärrbogärdevägen
illustrationskarta Kärrbogärdevägen

Bostäder vid Kärrbogärdevägen

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder vid Kärrbogärdevägen 2 m.fl. i Ingared.

Meddelande

Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 23 januari 2017, §4, antagit "Detaljplan för bostäder vid Kärrbogärdevägen 2 m.fl."

Länsstyrelsen har 2017-02-06 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Antagandebeslutet överklagades med överklagandet togs tillbaka 2017-04-12. Mark- och Miljödomstolen beslutade 2017-04-12 att avskriva målet för vidare handläggning. Detta beslut vann lagakraft 2017-05-03.

På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit lagakraft den 3 maj 2017.

 

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Kärrbogärdevägen 2 m.fl.

Planområdet ligger öster om Ingared, ca 11 km sydväst om Alingsås. Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av cirka 85 nya bostäder öster om Ingared i form av friliggande villor, radhus och kedjehus samt mindre flerbostadshus. I planen ingår även områden för verksamheter. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan.