Bostäder vid Hallbovägen 13-14

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planens bestämmelser.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 25 Augusti 2014, §89,
antagit ”Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14”.

Detaljplanen vann lagakraft 22 september 2014.

En bestämmelse i gällande detaljplan ”e” som styr kvarterets utnyttjandegrad som påverkar möjligheten att uppföra smålägenheter stryks från planen.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan.

Vid frågor gällande byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov
alt. Kommunens växel på tfn 0322-61 60 00