Bostäder vid Grankullegatan

Planförslagets syfte är att förverkliga intentionerna i programhandlingen för Norra Stadsskogen, ant

Inom denna detaljplan möjliggörs i huvudsak egnahemsbebyggelse med inslag av flerfamiljshus. Större grönområden sparas vid västersluttningarna.
Kommunfullmäktige har antagit "Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Grankullegatan Västersluttningen, Alingsås kommun den 26 maj 2010 §92
Detaljplanen vann lagakraft 27 oktober 2011
Vid frågor gällande byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov
alt. Kommunens växel på tfn 0322-61 60 00