Furulundsvägen illustrationskarta

Bostäder vid Furulundsv, Magra

Planen möjliggör att existerande tomter kan avstyckas (med en minsta tomtstorlek om 500 kvm).
Planen ger möjlighet till att bostadsrätter kan ombildas till äganderätter.
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 27 augusti 2012 §115 antagit "Detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen"
 
Detaljplanen vann laga kraft 28 september 2012.
 
Antagandehandlingarna finns att ladda ner nedtill på sidan och består av en plankarta (den juridiskt bindande handlingen) samt en plan­beskriv­ning.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.