Bostäder vid Fritidsvägen m.m.

Planen möjliggör byggande av nya villor i Lövekulle, väster om Alingsås stadskärna. En ny tillfartsväg anordnas till den östra delen av Lövekulle. Samtidigt justeras dragningen av Fritidsvägen och Ferievägen något.

Tomter på kommunal mark säljs till den kommunala tomtkön, mer information om de tomterna finns under rubriken "Tomter och mark" längst till vänster.

Byggnadsnämnden i Alingsås har den 5 maj 2009 § 61 antagit "Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Fritidasvägen"

Detaljplanen vann laga kraft 4 juni 2009.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.