Detaljplan för bostäder vid Blåtjärnsvägen

Bostäder vid Blåtjärnsvägen, Röhult

Planen möjliggör en utbyggnad av Röhult med 17 småhus.

Marken är privatägd.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 17 juni 2013 § 97 antagit "Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Blåtjärnsvägen"

Detaljplanen vann laga kraft 11 juli 2013.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.