Bostäder vid Bjärkevägen 16

Planen medger att befintliga byggnader i Gräfsnäs som används för handel kan byggas om till bostäder.

Byggnaderna ligger vid korsningen Bjärkevägen-Kungsallén. Efterfrågan på lokaler för handel är låg och byggnaderna behöver därför byggas om.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 18 december 2012 §178 antagit "Ändring av detaljplan för Gräfsnäs, Bostäder vid Bjärkevägen 16"

Planen vann laga kraft 9 januari 2013.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.