Bostäder vid Alströmersgatan

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Alströmersgatan

Detaljplanen ger möjlighet till förtätning samt utökad byggrätt på fastigheten Järta 1 med nya byggnader för bostäder och centrumändamål. Ytterligare syften med planen är att se över planbestämmelserna inom befintliga fastigheter och anpassa dessa efter nuvarande verksamheter samt säkerställa kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 18 November 2013 §173 antagit "Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Alströmersgatan"

Detaljplanen vann lagakraft den 16 december 2013.

Här kan du se detaljplanen i 3D

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.