Bostäder m.m. vid Prästerydsvägen

Ett förslag till detaljplan antogs av kommunfullmäktige mars 2013. Detaljplanen har vunnit laga kraft 16 januari 2014.

Syftet med planen är att tillskapa byggrätter för 19 småhus och en för­skola. Planområdet ligger inom stadsdelarna Torvmossen och Dammen i södra delen av Alingsås tätort. En viktig grundförutsättning i detaljplanearbetet har varit att Prästerydsvägen och Köpmansgatan samman­­byggs för biltrafik. Denna förändring av gatustrukturen leder till en mer flex­ibel trafiklösning för bl.a. kollektivtrafik och för transporter till den blivande förskolan.

Förslaget överensstämmer med den kommuntäckande och den fördjupade översikts­planen. Kommun­en har bedömt att förslaget till detaljplan inte ger en betydande miljö­påverkan.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 27 mars 2013.  Detaljplanen har vunnit laga kraft 16 januari 2014.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.