Bostäder i Stadsskogen Västersluttningen

Planområdet ligger ca 2,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i den nya stadsdelen Stadsskogen. Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse samt viss verksamhet integrerat i naturmiljön.

Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2010. Planhandlingarna finns att ladda ner, se nedan.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.