Bostäder i Edsås, Hemsjö

Planområdet ligger i Edsås vid Pallbergsvägen. Planen möjliggör att tio nya villor kan byggas.

Detaljplanen vann laga kraft i februari 2012.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov alt. tfn till kommunens växel 0322-61 60 00 och fråga efter Bygglovsavdelningen.

Antagandehandlingarna finns att ladda ner nedan.