Bostad vid Källåkersv.6, Edsås

Planförslaget möjliggör att en permanent bostad och inte bara en fritidsbostad kan byggas på Edsås 1:28.

Detaljplanen vann laga kraft den 21 maj 2015. Antagandehandlingarna finns att ladda ner i pdf-format, se nedan.

Vid frågor gällande byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov alt tfn 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.