Anmälan om cistern för förvaring av brandfarlig vätska

Du som ska installera en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja ska i god tid före installationen informera miljöskyddsnämnden

Informationsplikten gäller för cisterner:

  • som rymmer mer än 1 m3 i eller ovan mark
  • som rymmer mer än 250 liter i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

Blankett för installation av cistern finns att ladda ner nedan.

Om miljönämnden inte informeras om en installation av en cistern kan dess ägare bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Krav på besiktning av cisterner m.m.

Cisterner ska kontrolleras efter tillverkning, vid installation och vid förändringar, t.ex. efter en reparation.

Cisterner ska också besiktigas med jämna intervall. Intervallerna är vanligen 3, 6 eller 12 år beroende på cisternens konstruktion och placering. Besiktningen av cisternen ska utföras av en besiktningsfirma som är ackrediterad, d.v.s. att besiktningsfirman är godkänd för att kunna utföra kontroller av cisterner. På Swedacs hemsida (länk nedan) kan du hitta ackrediterade företag.

Om en cistern ska placeras inom ett vattenskyddsområde kan miljönämnden ställa ytterligare krav på placeringen och skyddet för cisternen. I vissa fall kan det vara direkt olämpligt att installera en cistern och miljöskyddsnämnden kan då förbjuda installationen.

En cistern bör placeras så att den enkelt kan besiktigas. Om det finns risk för att cisternen kan bli påkörd, ska den utrustas med ett påkörningsskydd.

Varför ska cisterner besiktigas?

Många cisterner är gamla och kan ha börjat rosta inifrån. Detta kan endast upptäckas vid en besiktning. Besiktningsfirman kontrollerar bland annat att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. Ett läckage av olja kan leda till att marken och grundvattnet blir förorenat. Det räcker exempelvis med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart! Vidare kan saneringar efter oljeskador bli mycket dyra.

Tillhörande information
Blankett