Alingsås får diplomet

Vård- och omsorgscollege i Alingsås

I maj 2014 startades en certifierad vårdutbildningsverksamhet upp i Alingsås, ett så kallat vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär att arbetsgivare, fackförbund och utbildningsanordnare inom vård och omsorg i Alingsås stärker sin samverkan.    

Bakgrund

Vård- och omsorgscollege i Alingsås har sin bakgrund i olika former av samverkan mellan kommunens verksamheter inom vård och äldreomsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, kommunens verksamhet för vuxnas lärande och gymnasieskolan, vårdverksamheter inom Västra Götalandsregionens primärvård samt Alingsås lasarett. Samtliga dessa aktörer har sedan länge varit intresserade av att starta ett lokalt vård- och omsorgscollege.

Syfte

Syftet är att kunna ge bästa möjliga förutsättningar till livskvalité för de människor som är i behov av vård och omsorg samt stöd och service. Vi vill få medarbetare med rätt kompetens som kan ge god och säker vård och omsorg till invånarna. Genom samverkan ska attraktionen för vård- och omsorgsyrken öka möjligheten att bli anställd efter utbildning samt att utvecklas inom yrket och känna yrkesstolthet.

- Välutbildad personal är en förutsättning för att kunna ge en god och säker vård och omsorg. I och med att vi nu blir certifierade kommer statusen på både utbildningen och yrkesområdet öka, säger Åsa Holmstrand som är utvecklingsstrateg vid utbildningsförvaltningen.

Mål

Med Vård- och omsorgscollege vill vi genom samverkan

  • attrahera ungdomar och vuxna att utbilda sig inom vård- och omsorgsyrken
  • skapa en modern och kvalitetssäkrad utbildning inom vård- och omsorgsområdet som svarar upp mot arbetsmarknadens behov av kompetens över tid
  • öka andelen kompetenta handledare
  • vara attraktiv arbetsgivare
  • använda tillgängliga resurser på ett smart sätt, för ömsesidig kompetensöverföring samt för att öka effektiviten

Utbildningsaktörer

Det finns två utbildningsaktörer inom Vård- och omsorgscollege Alingsås, dels Alströmergymnasiet och dels Vuxnas lärande. Båda dessa är organiserade inom utbildningsförvaltningen.

Arbetsplatsförlagt lärande

Alla 13 medlemskommuner inom Göteborgsregionen har ett samverkansavtal som reglerar arbetsplatsförlagt lärande för vårdutbildningar. Varje huvudman åtar sig att genomföra det arbetsplatsförlagda lärandet med hög kvalitet för dessa vårdutbildningar.

Arbetsplatsförlagt lärande syftar till att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken med patienten i fokus. Eleverna ska få en insikt i hur verksamheten är uppbyggd och vilka kunskaper och färdigheter de behöver för sitt framtida yrke.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om vård- och omsorgscollege.

Du är också välkommen att kontakta:

Marie Bake 
Ordförande i Vård- och omsorgscollege i Alingsås
Telefon: 0322-61 60 19
marie [dot] bake [at] alingsas [dot] se