Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.

Alingsås kommuns VA-verk tillverkar och levererar dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd till över 28 000 personer. Dessutom levereras vatten till de flesta industrierna i kommunen.

Tillverkningen av dricksvatten sker i fem vattenverk, ett ytvattenverk och fyra grundvattenverk.

Avloppsvatten och regnvatten transporteras bort via det kommunala VA-ledningsnätet. Avloppsvatten från drygt 28 000 personer tas om hand och renas i kommunens fyra avloppsreningsverk.

Vid samtliga reningsverk sker reningen genom mekanisk-biologisk-kemisk rening. Dessutom behandlas industriavlopp från de flesta industrierna i kommunen.

VA-verksamheten är miljöanpassad och uppfyller högt ställda krav på kretsloppsanpassning.

Verksamheten är avgiftsfinansierad.

 

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Dricksvattnet är rent och uppfyller Livsmedelsverkets krav.
  • Den som anmäler problem med vattenläckage eller avloppsstopp i kommunens VA-ledningar skall, oavsett tid på dygnet, kontaktas av VA-personal inom en timme.
  • Vid planerad reparation i VA-ledningsnätet meddelar vi berörda fastighetsägare skriftligen minst 2 dagar innan arbetet påbörjas.
  • Renat avloppsvatten från reningsverken uppfyller väl gällande krav på innehåll av miljöpåverkande ämnen.
  • Vid rening av avloppsvatten används kemikalier så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Vad vi förväntar oss av dig

  • Se till att din egen VA-anläggning är i gott skick och uppfyller gällande krav.
  • Se till att vattenmätaren är lätt åtkomlig för avläsning.
  • Spola inte ner skadliga ämnen i avloppet.
  • Spola inte ner föremål som kan orsaka avloppsstopp eller påverka funktionen vid avloppsreningsverket.
  • Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten.