Trafikutredning försenar detaljplan för Stora Vardsjön

En trafikutredning kring ny trafikplats stoppar tillfälligt detaljplanerna för bostäder vid Stora Vardsjön.

- Det är beklagligt att denna information kommer i detta skede av planprocessen, med tanke på konsekvenser för inblandade exploatörer. Men vi är skyldiga att se till kommunens långsiktiga utveckling här, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Olsson (S).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade igår om att vilandeförklara arbetet med detaljplan för bostäder vid Stora Vardsjön. En trafikutredning om ett framtida läge för en trafikplats visar att området kan komma att beröras. Utredningen visar olika alternativa lägen för Södra Stadskogsgatan och Södra Länkens anslutning till trafikplatsen och E20.

- Då det idag inte går att säga hur eller om den framtida sträckningen av Södra Stadsskogsgatan och Södra Länken kommer att påverka den föreslagna detaljplanen, var vi tvungna att enas i detta beslut, säger Bo Olsson.

Den största knäckfrågan i planarbetet gäller tillfart och trafikering av det planerade bostadsområdet. Det har tagit lång tid för de enskilda fastighetsägarna att komma överens i vägfrågan. Innan enighet uppnåtts bland sakägare, har samhällsbyggnadsnämnden inte kunnat anta planförslaget.

Planarbetet för Södra Vardsjövägen har pågått sedan 2011. Tanken är att det ska skapa möjligheten till nya byggrätter för 10-12 permanenthus.

- En planprocess innebär alltid en prövning, enligt plan- och bygglagen. Att man har startat ett planarbete är ingen garanti för att det kommer att leda till en lagkraftvunnen plan.

Samhällsbyggnadsnämnden antog igår detaljplaner för sammanlagt 231 nya bostäder. Det gäller framförallt Knektegårdsgatan och kv. Farkosten vid Utbildningens hus. Det betyder att totalt 469 nya bostäder i 16 nya detaljplaner har blivit antagna under 2016.