Avgifter vid tomtköp och byggande

Nedan redovisas de vanligaste kommunala och andra avgifter som blir aktuella vid köp av fastighet samt vid nybyggnation av småhus. Avgifterna gäller för närvarande och med reservation för eventuell felskrivning. Redovisningen gör inte anspråk på att täcka in samtliga avgifter som kan bli aktuella.

Bygglov och bygganmälan

Avgiftens storlek varierar dels efter hur stor areal en bygglovssökande vill bygga och dels efter hur omfattande bygglovsprövningen blir. Det är den totala arealen bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA) som avses för huvudbyggnad + garage + förråd o.s.v. Avgift för bygglov och bygganmälan tas ut och planavgift tillkommer, se nedan. Avgiften är momsbefriad och tas ut av samhällsbyggnadskontoret.

Avgift tas även ut för förhandsbesked, marklov, rivningslov och rivningsanmälan.
Närmare information ges av samhällsbyggnadskontorets bygglovavdelning.

Planavgift

Planavgift tas ut för att täcka kostnader samhällsbyggnadskontoret haft för att utarbeta detaljplanen. Avgiftens storlek varierar utifrån hur stor total areal bruttoarea (BTA) + öppenarea (OPA) en bygglovssökande vill bygga. Planavgiften är momsbefriad och tas ut av samhällsbyggnadskontoret i samband med att bygglov beviljas, för områden där detaljplan finns.

Närmare information ges av samhällsbyggnadskontorets bygglovavdelning.

Nybyggnadskarta och husutsättning

Nybyggnadskarta (som krävs vid bygglov) beställs hos samhällsbyggnadskontoret.

Husutsättning och lägeskontroll ska göras av sakkunnig som skall vara godkänd av Alingsås kommun enligt mätningskungörelsen §13. Beställning görs via samhällsbyggnadskontoret.

Gatukostnad

Vid köp av kommunal småhustomt ingår gatukostnadsersättningen i tomtpriset.

Anläggningstaxa - Anläggningsavgifter för VA

Anläggningsavgift tas ut som en engångsavgift och baseras på antal lägenheter, tomtytans storlek och vilka nyttigheter som ansluts. Vid anslutning av samtliga nyttigheter renvatten, spillvatten och dagvatten, är avgiften för en normalvilla
cirka 146 000 kr inklusive moms. Inom verksamhetsområdena Röhult och Lövekulle-Skår gäller förhöjda anläggningsavgifter.

Mer om VA-taxan finner du här 

Anslutningsavgift för el

Anslutning sker till den nätägare som är verksam där huset byggs.
Det är antingen Alingsås Energi Nät AB i tätorten Alingsås, Bjärke Energi i Bjärkebygden eller Vattenfall Eldistribution AB.

Nätägarna tar ut en anslutningsavgift. Närmare information ges av nätägarna direkt.

Stämpelskatt

Tas ut av Inskrivningsmyndigheten hos Lantmäteriet när lagfart på fastighetsköp beviljats eller då nya penninginteckningar beviljats i fastighet.

För beviljad lagfart för privatperson utgår stämpelskatt på 15 kr för varje fullt tusental kronor av egendomens värde samt en expeditionsavgift på 825 kr. I normalfallet beräknas stämpelskatten på köpesumman. Om köpesumman understiger egendomens uppskattade värde vid tidpunkten när köpehandlingen upprättades så beräknas istället stämpelskatten på det uppskattade värdet.

För att bevilja lagfart på köp kräver Inskrivningsmyndigheten att köparen förutom köpebrev även lämnar in ett ”värdeintyg för lagfart” från sakkunnig person som visar egendomens uppskattade värde enligt ovanstående definition. Lantmäterimyndigheten m.fl. sakkunniga utfärdar värdeintyg. Lantmäterimyndigheten tar ut en kostnad på 1080 kr exkl. moms för att utfärda ett värdeintyg för en villatomt.

För beviljad ny penninginteckning utgår stämpelskatt på 20 kr för varje fullt tusental kronor som intecknas samt en expeditionsavgift på 375 kr.

Kontakt

Frågor om bygglov, utformning av byggnad och liknande besvaras av samhällsbyggnadskontorets bygglovavdelning, Sveagatan 12, Alingsås kommun. Expeditionen, telefon 0322-61 62 60 är öppen kl 8:00-16:30, fredagar 08:00-15:00. Handläggarna av bygglov och andra frågor har telefon- och besökstid måndag och onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Nybyggnadskarta beställs hos samhällsbyggnadskontoret. Adress som ovan.

Frågor om VA-anslutning och anslutningsavgift besvaras av Gert-Inge Claesson, telefon 0322-61 62 39 som arbetar på tekniska kontoret, Sveagatan 12,  Alingsås kommun.

Frågor om anslutning till el, fjärrvärme- och bredbandsnät besvaras av Alingsås Energi Nät AB, kundtjänst telefon 0322-61 76 17. Hemsida: www.alingsasenergi.se 

Bjärke Energi, telefon 0322-65 05 00.

Vattenfall Eldistribution, telefon 0520-880 00.

Frågor angående lagfart på fastighet, stämpelskatt, uttagande av nya inteckningar i fastighet och kostnader härför besvaras av Lantmäteriet Fastighetsinskrivning,
Box 801, 451 27 Uddevalla, telefon 0771-63 63 63, besökstid måndag-fredag kl 9:00-12:00
Hemsida: www.lantmateriet.se 

Tillhörande information