Tomter och mark

Kommunen säljer i huvudsak endast mark som är planlagd och avsedd för bostads-, verksamhets- och industriändamål.

Kommunala småhustomter

Det råder stor efterfrågan på tomter för småhus i Alingsås, framförallt i Alingsås tätort. Kommunen säljer tomter via mäklare.

Kommunal verksamhetsmark

 

Övrig mark