Mark och exploatering

Verksamheten medverkar till att skapa attraktiva och ändamålsenliga bostads- och industriområden i kommunen. Detta sker främst genom att vi tillhandahåller mark för utbyggnad i enlighet med kommunens bostadsprogram, samt genom att vi upprättar exploateringsavtal med privata företag som vill skapa nya bostadsområden.

För att tillgodose behovet av mark för framtida samhällsutbyggnad genomför avdelningen köp av mark, bygger ut gator och gång/cykelvägar inom bostads- och industriområden samt säljer tomter. Avdelningen administrerar kommunens tomtkö. I avvaktan på utbyggnad av bostads- och industriområden förvaltar avdelningen kommunens markreserv.

Avdelningen bistår allmänheten med information och service såsom försäljning av tomter, upplåtande av arrenden m m.

Vad du kan förvänta sig av oss

  • Vid förfrågningar skall du inom 5 arbetsdagar få reda på att vi mottagit ditt ärende och vem som är handläggare av ärendet.
  • Vill du besöka en handläggare får du tid för ett möte inom 5 arbetsdagar.

 

Vi vill ha dina synpunkter

Om vi inte lyckas leva upp till dina förväntningar, eller om du tycker att något kan göras på ett bättre sätt, vill vi ha din synpunkt. Tala också om för oss om du tycker att något är bra, eller om du helt enkelt vill lämna ett förslag.

Med dina synpunkter kan vi utvecklas för att ge dig så bra service som möjligt.

Skriv ned dina synpunkter och skicka till oss. Se kontaktuppgifter nedan. Givetvis kan du vara anonym.

Information

Information rörande exploateringsfrågor får du vid personligt besök eller förfrågan per telefon, brev, e-post eller fax.

Tf enhetschef: Åke Aronsson, telefon 0322-61 62 42

Postadress:
Alingsås kommun,
Kommunledningskontoret
441 81 Alingsås

Besöksadress:
Stora Torget 1, Alingsås