Tryggare provbelysning av cykelväg
Provbelysning i Noltorp Centrum.

Trygg och jämställd samhällsbyggnad

Forskning visar att kvinnor upplever otrygghet på offentliga platser i högre grad än män. Såväl kvinnor som män upplever oro för att bli rånade eller misshandlade, men kvinnor beaktar framförallt risken att bli utsatta för sexualiserat våld i form av våldtäkt eller sexuella trakasserier. En effekt av detta är att fler kvinnor än män begränsar sina liv utanför det egna bostadsområdet om kvällarna, bland annat genom att de stannar hemma. Otrygghet är den faktor som mest begränsar kvinnors möjlighet att röra sig i stadsmiljön.

Alingsås satsar därför på att tryggheten skall öka i kommunen och att arbetet för ökad trygghet ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Som avstamp för detta arbete genomfördes två projekt under år 2010.

Projekten utvecklade gemensamt en kunskapsbas som det framtida arbetet kommer att utgå från. Det ena projektet hette ”Tryggt och jämnt i kvarteret Citronen” och det andra ”Tryggt och jämställt ljus”. Projekten genomfördes med finansiellt stöd från Boverket. 

Tryggt och jämnt i kvarteret Citronen

Inom ramarna för projektet ”Tryggt och jämnt i kvarteret Citronen” har en portfolio med verktyg utvecklats, vars syfte är att fungera som stöd i arbetet för en samhällsbyggnad som stärker tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv.

Portfolion vänder sig till planerare, utförare, politiker och alla som är intresserade av att arbeta för stärkt trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv i samhällsbyggnaden. Samhällsbyggare har olika arbetssätt, arbetsuppgifter och ansvar. Den mångfald av verktyg som finns i detta material gör att man kan välja just de verktyg som passar den egna arbetssituationen.

Vissa metoder är grundläggande, till exempel en checklista, medan andra är mer omfattande som till exempel ett manus och en bildpresentation till en introduktionsföreläsning.

Portfolion kan laddas hem i pdf-format längst ner på denna sida. Till föreläsningen i portfolion hör en bildpresentation som kan laddas ner i pdf- eller ppt-format. Bildpresentationen är av storleksskäl uppdelad i två delar. Materialet är fritt att använda och sprida.

Tryggt och jämställt ljus

Projektet ”Tryggt och jämställt ljus” är en fortsättning på kommunens arbete inom ljussättning och syftade till att utveckla principer för trygg ljussättning ur ett jämställdhetsperspektiv. Inom ramarna för projektet anlitades två experter, en genusforskare och en ljusdesigner. Genusvetenskap och ljusdesign är två skilda ingångar till trygghetsfrågorna som sällan kombinerats tidigare, vilket gjorde att helt ny kunskap utvecklades inom projektet. Tanken är att all kommunal ljussättning i Alingsås ska genomsyras av detta perspektiv i framtiden.

Längst ned på denna sida går det att ladda ner den rapport som redogör för metoden som utvecklats under projektet samt en bildpresentation där projektet presenteras.