Tillväxtprogrammet

Tillväxtprogrammet med tillhörande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Finansieringsplanen visar på uppskattade kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Alingsås kommun utvecklas. Kostnaderna och intäkterna är inte fastställda utan beskriver en planerad finansieringsplan.

Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar som ligger till grund för kommunal planering och investeringar. Programmet ska ge underlag till de expansionsoch imageinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för enskilda projekt. Varje enskilt projekt kommer att erfordra noggranna kalkyler och utredningar.

Tillväxtprogrammet är ett tioårigt underlag för långsiktig planering och utgör en signal till omvärlden, inkluderat byggherrar och näringsliv, om den politiska viljeyttringen. Ekonomiska övergripande beräkningar finns framtaget för att se vilken möjlighet som finns till en hållbar ekonomi för att finansiera både kommunal välfärd och nödvändig infrastruktur. Programmet utgör dessutom grunden för kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar.