Riktlinjer för bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningsprogram för Alingsås kommun godkändes av kommunfullmäktige den 31 maj, § 130. Programmet utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Den visar på hur kommunen tänker ta ansvar bostadsförsörjningen samt utveckla boendet med syftet att kommuninvånarna ska leva i goda bostäder.
 
Utgångspunkten för bostadsförsörjningsprogrammet är Alingsås kommuns Tillväxtprogram 2017-2026. I tillväxtprogrammet anges bostadspolitiska mål tillsammans med investeringsplanering och genomförande av översiktsplanering i ett tioårsperspektiv.
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen är vägledande för kommunens arbete i att ta ansvar för att alla kommuninvånare ska leva i goda bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet är inte bindande, men är ett underlag för kommunens arbete för att samtliga invånare ska få leva i goda bostäder.