Parkeringsnorm för Alingsås

Denna sammanställning av parkeringsnorm är baserad på kommunfullmäktiges beslut 2016-06-15 § 151 angående bostadsändamål.

Bakgrund

Det är främst kommunerna som har rådighet över parkering, inom ramen för det kommunala planmonopolet. Plan- och bygglagen (PBL) anger att kommunerna har det övergripande ansvaret för parkeringsplaneringen (PBL 1 kap 2§ samt 4 kap 13§). Kommunerna anger i olika planer var parkering ska ordnas. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna parkering. Denna skyldighet vilar på fastighetsägaren i samband med en ny- och/eller ombyggnation.

Parkeringsnormer, eller en motsvarande modell, är kommunens regelverk för hur bil- och cykelparkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation. De syftar till att skapa en balans mellan det faktiska antalet parkeringsplatser och behovet av parkering. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för parkeringsmodellen och dess tillämpning. Normerna gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglovpliktig ny-, om- och tillbyggnad.

Behovet av parkeringsplatser varierar med hänsyn till bl.a. läget inom ett samhälle, avstånd till allmänna kommunikationer, närhet till stadskärnan och andra köpcentrum. Modellen för tillämpning av hur parkeringsbehovet skall tillgodoses inom Alingsås kommun behövdes aktualiseras.

Kommunledningskontoret gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad parkeringsnorm för bostadsproduktion utifrån Plan- och bygglagens bestämmelser (se dnr 2015.639 KS 050). Förslaget till ny parkeringsnorm avses ange stadens viljeinriktning att tillgodose en god kvalitet i bostadsbyggandet genom hela planprocessen, från översiktlig planering till bygglovsprövning.

Målsättningen är att skapa en dynamisk parkeringsnorm som skapar förutsättningar för ökad bostadsproduktion. Förslaget gynnar en hållbar stadsutveckling med god tillgänglighet, attraktiva miljöer och uppmuntran till andra fortskaffningsmedel än bil.