Bostäder vid Hålabäcksstigen

Planområdet ligger i Tegelbruket ca 2,2 km nordväst från Alingsås stadkärna. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av en tomt för nybyggnation, försäljning av ett befintligt bostadshus samt fastighetsreglering över en del av planområdet.

Detaljplanen vann laga kraft den 21 juni 2017. Planhandlingarna finns att ladda ner på sidan.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.