Program för Mjörnstranden

På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har samhällsbyggnadskontoret tagit fram en utvecklingsprincip som underlag

Utvecklingsprincip Mjörnstranden

Utvecklingsprincipen bygger på ett Program för Mjörnstranden. Skisser har gjorts för att få ett realistiskt beräkningsunderlag för kostnaderna och för att åskådliggöra siffrorna. I uppdraget har det ingått att se vilka möjliga intäkter som finns inom området.

Materialet har tagits fram för politiska diskussioner rörande vilken nivå på utveckling och exploatering som önskas.

Fortsatt arbete:

• Politiskt inriktningsbeslut vintern 2012/13 hur utvecklingsarbetet ska gå vidare.
• Våren 2013 - utredningar, avgränsning och eventuella etappindelningar m.m.
• Våren 2014 - Utvecklingsprincip tas fram
• Hösten 2014/vår 2015  -Detaljplanearbete påbörjas

 

Program för Mjörnstranden

Ett Program för området är godkänt. Programmet anger förutsättningarna och önskemål för utvecklingen av området. I programmet redovisas principiella lösningar av en framtida markanvändning. Programhandlingen är en vägledning för kommande detaljplan i området.

Syftet med programmet är att se till en utveckling av rekreationsområdet och de befintliga verksamheterna längs Mjörns strand, göra en översyn av vägstrukturen och pröva en mindre komplettering med bostäder och verksamheter.

Detaljplan

I en detaljplan prövar kommunen markens lämplighet för olika former av markanvändning och reglerar bebyggelsens utformning.

Nästa skede är detaljplanering. Detta är ännu inte påbörjat.