Avgränsning planprogram för Mjörnstranden
Avgränsning planprogram för Mjörnstranden

Planprogram för Mjörnstranden

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att ta fram ett planprogram för Mjörnstranden, i enlighet med kommunens tillväxtprogram.

Syfte

I linje med tidigare framtaget planprogram för Mjörnstranden är syftet att utveckla befintligt rekreationsområde för att tillgängliggöra området för allmänheten samt att skapa goda förutsättningar för både befintliga och nya verksamheter längs Mjörnstranden. Syftet är vidare att undersöka möjlighet till ytterligare exploateringsbar mark för bostäder än vad som föreslås i tidigare planprogram.

Tidplan

• Utredningar, dialog med berörda/intressenter, framtagande av programhandlingar till våren 2020

• Samråd sen höst 2020

• Antagande i KF årsskiftet 2020/-21

• Detaljplaneläggning, etappindelning 2021 - 2023

• Genomförande, försäljning av tomtmark för bostäder och utbyggnad allmänna anläggningar första etappen 2022

Vad händer just nu

Nuvarande arbete består av framtagande av utredningar samt att genomföra dialogmöten med berörda/intressenter i området.

Under kommande veckor genomförs en arkeologisk utredning steg 1 på uppdrag av kommunen. Länsstyrelsen har tilldelat Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ att utföra den arkeologiska utredningen. Vilka dagar inventeringsarbeten inom området kommer genomföras meddelas senare.

Information

Det program för Mjörnstranden som godkändes av BN 2010-12-07 finns bifogat nedan.

Kontakt

Hanna Andersson, samordnare/exploateringsingenjör, hanna [dot] andersson [at] alingsas [dot] se, 0322 - 61 62 66

Jonas Olsson, planarkitekt, jonas [dot] 1 [dot] olsson [at] alingsas [dot] se, 0322 - 61 62 81