Avgränsning planprogram för Mjörnstranden
Avgränsning planprogram för Mjörnstranden

Planprogram för Mjörnstranden

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att ta fram ett planprogram för Mjörnstranden, i enlighet med kommunens tillväxtprogram.

Syfte

I linje med tidigare framtaget planprogram för Mjörnstranden är syftet att utveckla befintligt rekreationsområde för att tillgängliggöra området för allmänheten samt att skapa goda förutsättningar för både befintliga och nya verksamheter längs Mjörnstranden. Syftet är vidare att undersöka möjlighet till ytterligare exploateringsbar mark för bostäder än vad som föreslås i tidigare planprogram.

Tidplan

• Utredningar, dialog med berörda/intressenter, framtagande av programhandlingar löpande under programmets framtagande

• Samråd sen höst 2020

• Antagande i KF årsskiftet 2020/-21

• Detaljplaneläggning, etappindelning fr.o.m. 2021

Vad händer just nu

Nuvarande arbete består av framtagande av utredningar samt att genomföra dialogmöten med berörda/intressenter i området.

För närvarande genomförs en riskutredning för transporter av farligt gods på Västra stambanan på uppdrag av kommunen. En arkeologisk utredning håller på att slutföras och en komplettering av tidigare framtagen naturvärdesinventering görs. Kommunen arbetar även med med att färdigställa en lokaliseringsutredning för området.

Information

Det program för Mjörnstranden som godkändes av BN 2010-12-07, och som avses ersättas med det nya programmet, finns bifogat nedan.

Kontakt

Hanna Andersson, samordnare/exploateringsingenjör, hanna [dot] andersson [at] alingsas [dot] se, 0322 - 61 62 66

Jonas Olsson, planarkitekt, jonas [dot] 1 [dot] olsson [at] alingsas [dot] se, 0322 - 61 62 81