Program Färgens östra strand

Kommunstyrelsen antog i mars 2010 ett program för utveckling av Färgens östra strand.

Programmet ställdes ut för samråd mellan den 22 december 2008 och den 20 februari 2009. Ett samrådsmöte hölls den 20 januari 2009 i Hjälmareds folkhögskola. Intresset för planprogrammet var stort och runt 70 synpunkter kom in under samrådet. Dessa finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen beskriver även hur programmet reviderats utifrån synpunkterna.

 

Kommunstyrelsen tog upp programmet i november 2009 och beställde då ett informationsmöte för boende i området. Detta informationsmöte hölls den 19 januari i Hjälmareds folkhögskola. Kommunstyrelsen antog programmet med följande tilläggspunkter:

  • I samband med budgetarbetet ska möjligheterna undersökas till ekonomiskt bidrag till utbyggnad av gata och vatten och avlopp.
  • Kommunens vilja är att kostnaden för huvudvägen fördelas så att nya fastigheter betalar en större andel än befintliga fastigheter.

Detaljplaner för Färgens östra strand tas fram etappvis.