2 Driftstörningar
sv Swedish

Detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata (Kristineholm 1:30 m fl.)

Förslaget ger möjlighet att bygga en underfart för bil och gång- och cykeltrafikanter under Västra stambanan för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens verksamhetsområden. Syftet är också att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen. Detaljplanen har den 28 september 2022, antagits i Kommunfullmäktige. Beslutet har sedan överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Texten uppdaterad 2022-11-04

Diarienummer

2020.009 KS

Beskrivning

Syftet med planförslaget är att ge möjlighet att bygga en underfart för bil och gång- och cykeltrafikanter under Västra stambanan för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens verksamhetsområden, och därmed även E20 och Vänersborgsvägen. Alingsås stadskärna kan på så sätt få minskat trafikflöde av tunga och miljöfarliga transporter och räddningstjänsten kan få en alternativ körväg. Syftet är också att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan.

Planområde

Planområdet ligger ca 2 km öster om Alingsås stadskärna. Planområdet sträcker sig längs hela Borgens gata, från korsningen E20 – Borgens gata, till Skansgatan i nordost. Vidare sträcker sig planområdet från Krangatan norr om järnvägen, via Kastellgatan till Borgens gata i söder.

Status

Detaljplanen har den 28 september 2022, antagits i Kommunfullmäktige. Beslutet har sedan överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Process

Samråd

Samrådet pågick mellan 28 februari – 20 mars 2020

Granskning

Granskning pågick mellan 11 maj 2022 och 3 juni 2022.

Antagande

Antagandehandlingarna består av plankarta samt planbeskrivning vilka finns att ta del av längst ned på sidan. Det går inte att lämna synpunkter på förslaget längre.

Detaljplanen har den 28 september 2022, antagits i Kommunfullmäktige. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Om inte Mark- och miljödomstolen upphäver Kommunfullmäktiges beslut får detaljplanen laga kraft och blir gällande.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter på förslaget längre.

Antagandehandlingar

Kommunfullmäktiges protokoll
Meddelande med besvärshänvisning
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta 1/2
Plankarta 2/2
Illustrationskarta 1/2
Illustrationskarta 2/2
Samrådsredogörelse
Utredningar

(se bilagor längre ner)

Bilagor

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås