2 Driftstörningar
sv Swedish

Detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata

Förslaget ger möjlighet att bygga en underfart för bil och gång- och cykeltrafikanter under Västra stambanan för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens verksamhetsområden. Syftet är också att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen. Förslaget har varit ute på samråd och nu pågår granskning mellan 11 maj – 3 juni 2022.

Texten uppdaterad 2022-05-10

Diarienummer

2020.009 KS

Beskrivning

Syftet med planförslaget är att ge möjlighet att bygga en underfart för bil och gång- och cykeltrafikanter under Västra stambanan för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens verksamhetsområden, och därmed även E20 och Vänersborgsvägen. Alingsås stadskärna kan på så sätt få minskat trafikflöde av tunga och miljöfarliga transporter och räddningstjänsten kan få en alternativ körväg. Syftet är också att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger ca 2 km öster om Alingsås stadskärna. Planområdet sträcker sig längs hela Borgens gata, från korsningen E20 – Borgens gata, till Skansgatan i nordost. Vidare sträcker sig planområdet från Krangatan norr om järnvägen, via Kastellgatan till Borgens gata i söder. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan.

Status

Planen befinner sig i granskningsskedet.

Granskning

  • Granskningshandlingarna består av Plan- och illustrationskartor, planbeskrivning och samrådsredogörelse och finns att ta del av längre ned på sidan.
  • Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under granskningstiden.
  • Granskningen pågår mellan 11 maj 2022 och 3 juni 2022.

Synpunkter

Synpunkter senast 3 juni 2022

Synpunkter önskas i första hand via mail till: kommunstyrelsen@alingsas.se

Eller skicka in dina synpunkter till:

Kommunstyrelsen

Alingsås kommun
441 81 Alingsås

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter finns här: https://www.alingsas.se/gdpr

Namn och adress textas tydligt. Det är viktigt att du anger följande uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:

  • detaljplaneförslagets diarienummer 2020.009 KS
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar.

Process

Samråd

Samrådet pågick mellan 28 februari – 20 mars 2020

Granskning

Granskning pågår mellan 11 maj 2022 och 3 juni 2022.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Granskningshandlingar

Underrättelse
KS-Protokoll
Planbeskrivning
Plankarta 1/2
Plankarta 2/2
Illustrationskarta 1/2
Illustrationskarta 2/2
Samrådsredogörelse
Utredningar

Bilagor

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helen Ashman

NULL

Planarkitekt, Planenheten