Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata

Förslaget ger möjlighet att bygga en underfart för bil och gång- och cykeltrafikanter under Västra stambanan för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens verksamhetsområden. Syftet är också att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen.

Texten uppdaterad 2021-03-10

Diarienummer

2017.230 SBN

Beskrivning

Syftet med planförslaget är att ge möjlighet att bygga en underfart för bil och gång- och cykeltrafikanter under Västra stambanan för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens verksamhetsområden, och därmed även E20 och Vänersborgsvägen. Alingsås stadskärna kan på så sätt få minskat trafikflöde av tunga och miljöfarliga transporter och räddningstjänsten kan få en alternativ körväg. Syftet är också att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger ca 2 km öster om Alingsås stadskärna. Planområdet sträcker sig längs hela Borgens gata, från korsningen E20 – Borgens gata, till Skansgatan i nordost. Vidare sträcker sig planområdet från Krangatan norr om järnvägen, via Kastellgatan till Borgens gata i söder. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljö-påverkan.

Status

Planen bearbetas inför granskning. Samhällsbyggnadskontoret har tagit till sig de synpunkter som inkommit under samrådstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa.

Process

Samråd

Samrådet pågick mellan 28 februari – 20 mars 2020

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till kommunfullmäktige för antagande.
Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helen Ashman

NULL

Planarkitekt, Planenheten