Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata

Förslaget ger möjlighet att bygga en underfart för bil och gång- och cykeltrafikanter under Västra stambanan för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens verksamhetsområden. Syftet är också att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen.

Texten uppdaterad 2020-05-13

Diarienummer

2017.230

Beskrivning

Syftet med planförslaget är att ge möjlighet att bygga en underfart för bil och gång- och cykeltrafikanter under Västra stambanan för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens verksamhetsområden, och därmed även E20 och Vänersborgsvägen. Alingsås stadskärna kan på så sätt få minskat trafikflöde av tunga och miljöfarliga transporter och räddningstjänsten kan få en alternativ körväg. Syftet är också att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger ca 2 km öster om Alingsås stadskärna. Planområdet sträcker sig längs hela Borgens gata, från korsningen E20 – Borgens gata, till Skansgatan i nordost. Vidare sträcker sig planområdet från Krangatan norr om järnvägen, via Kastellgatan till Borgens gata i söder. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljö-påverkan.

Status

Samråd

Planen befinner sig i samrådsskedet.
• Samrådshandlingarna består av Plan- och illustrationskarta samt planbeskrivning, och finns att ta del av längre ned på sidan.
• Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under samrådstiden.
• Samrådet pågår mellan 28 februari – 20 mars 2020

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas senast 20 mars 2020.
Synpunkter önskas i första hand via mail till: samhallsbyggnad@alingsas.se
Eller skicka in dina synpunkter till: Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter finns här.

Det är viktigt att du anger nedanstående uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:
• detaljplaneförslagets diarienummer 2017.230
• ditt namn
• din bostadsadress/den fastighet du representerar.

Process

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till kommunfullmäktige för antagande.
Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret